Σήμερα αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή για τον προγραμματισμό προσλήψεων 2023

1

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 6ητου μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου για την ενταγμένη Πράξη του Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Α.Τρίτσης» από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου έτους 2023.
  3. Έγκριση της διαδικασίας χορήγησης και χρήσης των αδιάθετων  διατακτικών του διαστήματος 1/1/2022 έως 30/6/2022 σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ