Οι απαλλοτριώσεις στον Γιαμπουρλά θέμα στην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 8/6

1

Καλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λ. Δεκελείας 97 την 8η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 63 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400, ΦΕΚ Β’ 4206 από 12/9/21 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας, επί της οδού Γ. Παπανδρέου 53, Ν. Φιλαδέλφεια.

2. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας επί της οδού Χίου 37, Ν. Φιλαδέλφεια.

3. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας, επί της οδού Αντιοχείας & Κανάρη, Νέα Χαλκηδόνα.

4. Τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου της οδού Σινώπης 18, Ν. Φιλαδέλφεια.

5. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την ανάπλαση χώρων πρασίνου στην Πλατεία Κρήτης.

6. Μονοδρόμηση οδού Γρηγορίου Κυδωνιών στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.

7. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τον καλλωπισμό των τοιχίων στο χώρο που θα ανεγερθεί το νέο ΚΑΠΗ επί της οδού Δεκελείας .

8. Αλλαγή ονομασίας στάσης Λεωφορείου επί της οδού Δεκελείας.

9. Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου επί της οδού Διγενή 41, Νέα Φιλαδέλφεια.

10. Παραχώρηση θέσης για φορτοεκφόρτωση προϊόντων επί της οδού Ν. Πλαστήρα 6, Ν. Φιλαδέλφεια.

11. Τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου της οδού Γ. Δροσίνη 9, Ν. Χαλκηδόνα.

12. Γνωμοδότηση περί άρσης απαλλοτρίωσης και επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον Κ.Χ. 1 και σε τμήμα του Κ.Χ. 2 της περιοχής Μπριτάνια στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, που έχει επιβληθεί στη φερόμενη ιδιοκτησία των Μητσόπουλου κ.λπ. με ΚΑΕΚ 05105111501 σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ’ αρ. 19549/2017 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Τριμελές) και την υπ’ αρ. 1025/2020 απόφαση Σ.τ.Ε. (Τμήμα Ε’)

Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να κληθεί για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010).