Τοπικό Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) στα κρυφά, χωρίς διαβούλευση & απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29

Συνεδριάζει σήμερα  2 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 17ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 2. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

3. ……………….

Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε από την ιστοσελίδα του ΕΣΔΝΑ ότι σήμερα 2/6 συζητιέται το υποβληθέν Τοπικό Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για την διατύπωση γνώμης. Όσο και να ψάξαμε στις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του δήμου, δεν έπεσε στην αντίληψή μας σχετική απόφαση επικαιροποιημένου σχεδίου.

Έτσι καλείται ο ΕΣΝΑ να γνωμοδοτήσει σε ένα επικαιροποιημένο σχέδιο το οποίο δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση και δεν έχει την έγκριση αρμόδιου οργάνου του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου.  Για την επιτυχία και αφομοίωση ενός τέτοιου προγράμματος είναι απαραίτητο να υπάρχουν δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου, μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς, ερωτηματολογίων, συνελεύσεων, συγκρότησης ομάδων εργασίας κ.α.

Δυστυχώς, η δημοτική Αρχή, για ακόμα μια φορά,  δρα ερήμην της κοινωνίας και φαίνεται σαν να είναι απομονωμένη από αυτήν. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, πέρα από την περιβαλλοντική σημασία έχει και μια βαθιά πολιτισμική διάσταση και πρέπει να τυγχάνει συμμετοχικής και συλλογικής επεξεργασίας.

 

Στοιχεία του έργου επικαιροποίησης του σχεδίου

Η Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από αίτημα και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την απόφαση 2773/22.09.2020 εντάσσει την Πράξη «Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5067335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με προυπολογισμό 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ακολούθως ο Δήμαρχος Γ. Βούρος με την απόφασή του 414/2021 εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Ηλία Τάφα (16147/27-7-21) στην εταιρεία McAllen & Warden του σχετικού έργου με συνολικό ποσό 24.800 ευρώ.

Με βάση την ανάθεση αυτή υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό 16423-29/7/21 , η οποία έχει χρόνο παράδοσης 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2021.

Η υλοποίηση του ως άνω αντικειμένου αποτυπώνεται σε δύο (2) στάδια στο άρθρο 3 της σύμβασης ως εξής:
Παραδοτέο 1 (Π1):
Έκθεση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο Δήμο και του κείμενου θεσμικού πλαισίου – Βαθμός συμμόρφωσης Δήμου.Προτάσεις δράσεων και ενεργειών για τον σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα περιέχουν:

 • Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.)
 • Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων
 • Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης
 • Προτάσεις δράσεων και ενεργειών για τον ανασχεδιασμό του ΤΣΔΑ του Δήμου σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις. Το επικαιροποιημένο Τοπικό

Σχέδιο θα αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων στο Δήμο και θα περιλαμβάνει:

 • Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.)
 • Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στερεών αποβλήτων
 • Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου
 • Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις
 • Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, χρηματοδότηση, κ.λπ.)


Παραδοτέο 2 (Π2): Απολογιστική έκθεση των δράσεων υποστήριξης του Συμβούλου κατά τις διαδικασίες έγκρισης – διαβούλευσης του επικαιροποιημένου ΤΣΔΑ που θα συνταχθεί από τον Δήμο στη βάση των ως άνωθεν εκθέσεων.


Τα ανωτέρω παραδοτέα θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
Παραδοτέο             Χρόνος Παράδοσης
Παραδοτέο 1 (Π1): Τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
Παραδοτέο 2 (Π2): Ένας (1) μήνας από την έγκριση του ΤΣΔΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου