Οριστικοί πίνακες για πρόσληψη 53 ανέργων στο Δήμο Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας

50

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.oaed.gr οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων και Αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της – εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ – Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς και υπηρεσίες τοποθέτησης,όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022.

Στο Δήμο Ν Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας θα εργασθούν 53 ωφελούμενοι του προγράμματος με τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Πλήθος
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 16
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 53