Με μεγάλη καθυστέρηση υποβάλλονται τα έσοδα-έξοδα του β΄εξαμήνου 2020 του Δήμου στην Ο.Ε.

Εύλογα ερωτήματα και ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη καθυστέρηση υποβολής στην Οικονομική Επιτροπή των απολογιστικών στοιχείων εσόδων - εξόδων του Δήμου με συνέπεια να ασκείται μακροχρόνια διοίκηση χωρίς συμφωνία ταμείου. Για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2020, οι μηνιαίες καταστάσεις της περιόδου θα συζητηθούν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2022 !!!

27

 

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 77 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 25ητου μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αριθ. 69/2022 μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/21 («Προσφυγή στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση»).
  2. Έγκριση διοργάνωσης και υλοποίησης καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
  3. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά e-ΕΦΚΑ και της αριθ. 1622/21 απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπόθεση αναγνώρισης υπηρεσίας συνταξιούχου υπαλλήλου Δήμου Ελ.Τζήμα-Κουρσάρη).
  4. Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Μ.Μητσόπουλου κατά Δήμου για εγγραφές σε χρηματικούς και βεβαιωτικούς καταλόγους οφειλετών ΤΑΠ).
  5. Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής μη κερδοσκοπικού σωματείου «Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο Παναχράντου» κατά Δήμου για εγγραφές σε χρηματικούς και βεβαιωτικούς καταλόγους οφειλετών ΤΑΠ).
  6. Υποβολή καταστάσεων εσόδων-εξόδων μηνών Ιουλίου 2020-Δεκεμβρίου 2020.
  7. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Φιλοζωϊκού Συλλόγου Νέας Φιλαδέλφειας.
  8. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ