Από τις επενδύσεις σκοπεύει ο Δήμος να πάρει λεφτά για τις λειτουργικές του ανάγκες

Η χαμηλή χρηματοδότηση των δήμων από την κεντρική Κυβέρνηση έχει ως συνέπεια να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν κονδύλια που προορίζονται για έργα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Χωρίς να αντιδρά η διοίκηση Βούρου σε αυτή την πολιτική ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει κονδύλια από τις επενδυτικές χρηματοδοτήσεις για τις γενικές ανάγκες βάζοντας το θένα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 76 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 10ητου μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5161697  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
  2. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 (επανεισαγωγή).
  3. Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου από τους ΚΑΠ επενδυτικών αναγκών, βάσει του άρθρου 15 του Ν.4915/2022.
  4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.
  5. Αποδοχή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου και ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
  6. Έγκριση υποβολής μήνυσης-έγκλησης για την κλοπή συσσωρευτών από σταθμευμένο στο αμαξοστάσιο φορτηγό του Δήμου.

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ