Επιταχύνεται η ολοκλήρωση της υπογειοποίησης με τροποποίηση της αρχικής μελέτης για τα όμβρια ύδατα

1062

Αλλάζουν τα σχέδια για τα όμβρια ύδατα στην υπογειοποίηση της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου, παρακάμπτοντας έτσι τη χρονοβόρο διαδικασίας της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλης στην περιοχή “Μπριτάνια” μετά και την σχετική απόφαση του ΣτΕ αλλά και τις αναγκαίες διορθώσεις στο Κτηματολόγιο. Η αλλαγή αφορά την εγκατάλειψη της κατασκευής μικροσήραγγας για διοχέτευση των ομβρίων υδάτων προς τον Γιαμπουρλά και την εφαρμογή αντλιοστασίου τοπικής ανύψωσης μέσω υφιστάμενου δικτύου που ήδη απορρέει στο ρέμα Γιαμπουρλά υπό προϋποθέσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί η υπογειοποίηση στην κυκλοφορία συντομότερα αλλά να μπορέσει να λειτουργήσουν και  εγκαταστάσεις του γηπέδου της ΑΕΚ των οποίων η πρόσβαση γίνεται μέσω της υπογειοποίησης.

Συγκεκριμένα στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που θα γίνει την Τρίτη 3-5-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-20), υπάρχει το παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:

36. Έγκριση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας»συμβατικής αξίας 10.096.994,20€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «INTRAKAT».

Η αρχική μελέτη ανέφερε ότι πέραν της εξυπηρέτησης της υφιστάμενης κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα Πατριάρχου Κων/νου – Φωκών, από τον ταπεινωμένο οδικό άξονα προβλέπεται και η οδική σύνδεση των υπογείων τροφοδοσίας και στάθμευσης της νέας εγκατάστασης του γηπέδου της ΑΕΚ, με κατάλληλη διαμόρφωση πύλης εισόδου – εξόδου. Η τελική απορροή των ομβρίων υδάτων της υπογειοποίησης σύμφωνα με την αρχική  μελέτη, γίνεται μέσω κατασκευής μικροσήραγγας στην οδό Ιωνίας και εντός περιφραγμένης έκτασης στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου της ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», με αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ομβρίων που βρίσκεται σε άλλο υψόμετρο, με τελική απορροή στο ρέμα Γιαμπουρλά.

Η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής αναφέρει ότι : “Στον παρόντα χρόνο το τεχνικό έργο υπογειοποίησης και το έργο οδοποιίας για την κυκλοφορία της οδού βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και εκκρεμεί ακόμη η διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Οι δε εργασίες για την τελική όδευση των ομβρίων υδάτων με μικροσήραγγα στο ρέμα Γιαμπουρλά μέσω της εν λόγω έκτασης κατόπιν των ανωτέρω, δεν δύναται να υλοποιηθούν επί του παρόντος”.

Το θέμα τέθηκε στους  μελετητές οι οποίοι αναφέρουν σε έγγραφό τους ότι εφόσον «οι περιγραφόμενες τροποποιήσεις έχουν εφαρμοστεί στην κατασκευή του έργου, η εκτιμώμενη παροχή του αγωγού βαρύτητας στην έξοδο από το χαμηλό σημείο εντός του τεχνικού μειώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% σε σχέση με την παροχή σχεδιασμού της αρχικής μελέτης, … και … δεν έχουμε επί της αρχής αντίρρηση για την αντιμετώπιση της αποχέτευσης των ομβρίων από το χαμηλό σημείο του ταπεινωμένου τμήματος του οδικού άξονα Πατριάρχου Κωνσταντίνου-Φωκών μέσω ανλτιοστασίου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,… 1. Διασφάλιση αντλιοστασίου παροχής επαρκούς για την παραλαβή της πλημμυρικής παροχής (έλεγχος αντλιοστασίου για 50ετία), …2. Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του αντλιοστασίου (ΗΖ)…, 3. Πρόβλεψη επιφανειακής διόδευσης διαφεύγουσας παροχής του επιφανειακού δικτύου,…».