Σήμερα στις 7μμ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

17

 

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (9η)

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 75 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) την 20ή Απριλίου 2022, ημέρα  Μ.Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διενέργεια κλήρωσης,  σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 4497/2017, για τη διάθεση των κενών – αδιάθετων θέσεων στην εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς 2022.
  2. Έγκριση αριθ. 1/2022 πρακτικού επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δένδρων επί κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει της αριθ. 17/2022 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ..
  3. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022, βάσει σχετικών αποφάσεων-εισηγήσεων της Οικ. Επιτροπής.
  4. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
  5. Καθορισμός προκαταβολής και οφειλών για έργα αποχέτευσης κ.λ.π. βάσει του Ν. 1068/80 και του Π.Δ. 6/86.
  6. Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

 

  • Παρακαλείται το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας για την διάθεση ενός Δημ. Αστυνομικού προκειμένου να διενεργείται έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης των εισερχομένων στην αίθουσα συνεδρίασης.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ