Οικονομική Επιτροπή αύριο για προσλήψεις στην καθαριότητα και ακύρωση έργου αντιστήριξης πρανών στο Άλσος

40

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 75 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 23ητου μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ακύρωση και επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια για την κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στις εγκεκριμένες γραμμές (αστικές και δημοτικές) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 147/2021).
  2. Λήψη απόφασης επί της με αριθμ.πρωτ.1526/27.01.2022 αίτησης για την ανάκληση της υπ’αριθμ. 8/2022 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης 1ου πρακτικού διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» (Α.Μ. 151/2021).
  3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής & πρώτης ανάγκης, που θα χορηγηθούν μέσω διατακτικών σε απόρους & οικονομικά αδύναμους ωφελούμενους των Κοινωνικών Παντοπωλείων του Δήμου και της  Κοινωφελούς Επιχείρησης, δημότες & κατοίκους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για το οικονομικό έτος 2022» (ΑΜ 169/2021) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  5. Έγκριση 3ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΛΟΓΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» – (Α.Μ. 59/2021) και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
  6. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
  7. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2022, βάσει της αριθ. 39/2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.