Οριστικοποιείται ο εργολάβος για τα συνοδά έργα του γηπέδου ΑΕΚ και τους αναβαθμούς του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας

449

Στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου  Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας για την Τρίτη 22/2 υπάρχει θέμα σχετικό με την κατακύρωση οριστικού αναδόχου για το έργο κατασκευής των πεζοδρόμων γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ στην βόρεια και ανατολική πλευρά αλλά και την δημιουργία των αναβαθμών στα πρανή του Άλσους Ν Φιλαδέλφειας που γειτνιάζουν με το χώρο του γηπέδου. Στη συνέχεια ο φάκελος του διαγωνισμού θα διαβιβαστεί για  προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν όλα έχουν καλώς δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, προς τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου θα υπογραφεί η Σύμβαση Εκτέλεσης του Έργου μεταξύ Δήμου και μειοδότη εργολάβου. Συμβατικός χρόνος Εκτέλεσης του έργου μέχρι  8 μήνες, ο οποίος πρέπει να είναι μικρότερος για να μπορέσει να λειτουργήσει το γήπεδο από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2022-23.

Η πρόσκληση στη συνεδρίαση έχει ως εξής:

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 74 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 22ατου μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2022 με βάση τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ και υποβολή του προς ψήφιση στο Δημ. Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022, ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου, και υποβολή του προς ψήφιση στο Δημ. Συμβούλιο.
 3. Κατακύρωση σύμβασης ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (A.M.161/2021).
 4. Έγκριση 4ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα» (Α.Μ. 113/2018).
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε  του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» (Α.Μ.: 71/2021).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής (οριστικής) του έργου «Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών οδών Δήμου Ν.  Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 114/2018).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής (οριστικής) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (Α.Μ. 95/2018).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής (οριστικής) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (Α.Μ. 34/2019).
 9. Έγκριση αριθ. 54/2022 απόφασης Δημάρχου περί παροχής εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
 10. Έγκριση νομικής στήριξης υπαλλήλου του Δήμου κ. Ελ.Σγουράκη σε ποινική υπόθεση.
 11. Ορισμός υπολόγου και έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων ομαδικών επιστολών για τις ανάγκες του Δήμου.