Δύο προτάσεις για τα δημοτικά τέλη προς συζήτηση στο ΔΣ της 9ης Φεβρουαρίου (αναλυτικά κείμενα)

72

Επαληθεύθηκε το σχόλιο μας σχετικά με τη νέα ημερομηνία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον «Επανακαθορισμό συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2022», μετά την ακύρωση της αριθ. 121/2021 σχετικής απόφασης Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η νέα συνεδρίαση θα γίνει 9/2/22. Ωστόσο καμία επίσημη δικαιολογία δεν έγινε γνωστή για τους λόγους ματαίωσης της συνεδρίασης της 2/2/22.

Στη νέα αυτή συνεδρίαση, για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις μία της διοίκησης Γ Βούρου και η εναλλακτική πρόταση από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Η διοίκηση κατέθεσε εκ νέου την απόφαση 310/21 της οικονομικής επιτροπής με ύψος προϋπολογισμού 6.173.353,94 € ενώ η πρόταση συμβούλων αντιπολίτευσης είναι ύψους 5.847.287, 94€ που υπολείπεται κατά 326.066,00€ δηλαδή μικρότερα έσοδα και έξοδα 5,3% από την πρόταση της διοίκησης.

Αναλυτικά οι δύο προτάσεις έχουν ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

 

δ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ