Δήμος ΝΦΝΧ: Ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις

33

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας , στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών.

Ποιες οφειλές αφορά: Στη ρύθμιση του Ν. 4764/20, υπάγονται κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/02/2020 μέχρι 30/11/2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 μέχρι 30/11/2021.

Εξαιρέσεις: Οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204).

Δικαιούχοι υπαγωγής: είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Μπορεί ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50€ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Δικαιολογητικά:

Δικαιούχος:

Δικαιολογητικά:

Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021, τεύχος Β’)

Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το taxisnet ή έντυπο ΕΡΓΑΝΗ

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Υπεύθυνη δήλωση εργαζόμενου από ΕΡΓΑΝΗ υπεύθυνη δήλωση εργοδότη

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργοι

Βεβαίωση ΟΑΕΔ στην οποία να εξακριβώνεται η ανεργία

Τα φυσικά πρόσωπα που ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ για την αίτηση της οικονομικής ενίσχυσης και δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αν έχει υποβληθεί) ή εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών – εισοδήματος φορολογικής δήλωσης (υπάρχει σαν εκτύπωση όταν μπαίνουμε να κάνουμε την δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Δήλωση covid-19 για είσπραξη μειωμένου μισθώματος στο taxisnet

 

Προθεσμία αίτησης: Από 01/03/2021 έως το αργότερο 28/2/2022.

Λεπτομέρειες εδώ