Ενεργειακή φτώχεια: Επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά – Προϋποθέσεις

Η ενεργειακή φτώχεια, είναι η κατάσταση ενός νοικοκυριού που αδυνατεί να έχει πρόσβαση στις πλέον βασικές υπηρεσίες ενέργειας για επαρκή θέρμανση, μαγείρεμα, φωτισμό και τη χρήση οικιακών συσκευών, αδυναμία που διογκώνεται με την αύξηση της τιμής ρεύματος το τελευταίο διάστημα.

26

Ο Δήμος Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας καλείται, διά μέσου της κοινωνικής υπηρεσίας του, να υλοποιήσει -στο σκέλος της εξέτασης των αιτημάτων και συνεπακόλουθα της επικύρωσής τους, στις περιπτώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις-την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για επανασυνδέσεις της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος. Ο Δήμος πρέπει μέσω της υπηρεσίας να λειτουργήσει μηχανισμό ελέγχου και έγκρισης των αιτήσεων από τα ευάλωτα νοικοκυριά, ούτως ώστε να προωθούνται άμεσα -ακόμη και αυθημερόν- στη ΔΕΔΗΕ τα σχετικά αιτήματα, για δρομολόγηση της επανασύνδεσης του ρεύματος.

Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου έχει ως εξής:

Νέα Φιλαδέλφεια, 12/01/2022

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας πως από την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας θα δέχεται αιτήσεις επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η τροποποιημένη ΚΥΑ (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2021 – ΦΕΚ  6302/Β/29-12-2021).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες στο πρωτόκολλο του Δήμου (Λ. Δεκελείας 97 – Ν.Φ.) από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΙΣΟΓΕΙΟ)
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (2021)
 4. Ε1
 5. Ε9
 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ)
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (Ε.Ε.Ε. ή ΚΕΑ)
 11. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Σημ.: Ο ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ακολουθούν οι προϋποθέσεις που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 (ΦΕΚ 6302/Β/29-12-2021) «Παροχή εφ’ άπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο  παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 31/12/2021 και να έχουν αποσυνδεθεί ή και εφ’ όσον αποσυνδεθούν από το δίκτυο μέχρι την 15/02/2022  και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει

Εισοδηματικό όριο

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. 

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Γ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ. 33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

2.Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.