Εκπρόθεσμη ανάρτηση της πρόσκλησης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για τις δημαιρεσίες

77

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 4.1.2022 _ Δήμος ΝΦΝΧ

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου συνήλθε το Δημοτικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρείου και των Επιτροπών Οικονομική και Ποιότητας Ζωής με την σχετική πρόσκληση να φέρει ημερομηνία 4/1/2022 και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου έπρεπε να δημοσιευθεί υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου το αργότερο στις 10 π.μ. την Πέμπτη  6/1/2022, αντί αυτού η δημοσίευση έγινε όχι μόνο εκπρόθεσμα αλλά μετά τη συνεδρίαση την 12/1/2022.

Το κείμενο το οδηγιών (Αριθμός Εγκυκλίου: 933 Α.Π.: 96605/29.12.2021) αναφέρει:

“Η πρόσκληση, η οποία έχει ως αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή των μελών του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου, με μέριμνα του αρμόδιου προς τούτο υπαλλήλου, ενώ επιδίδεται ή κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους δημοτικούς συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση12. Αυτό σημαίνει ότι η κοινοποίηση πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022″.