Δήμος: Περίεργη απ΄ευθείας ανάθεση για μεταφορά των εγκαταστάσεων φιλοζωικού από το Άλσος

Τις τελευταίες μέρες του 2021 παρατηρείται μεγάλη δραστηριότητα στο Δήμο Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας με πληθώρα αναθέσεων σε συμβούλους και λοιπούς "προμηθευτές", αρκεί κάποιος να περιηγηθεί την "Διαύγεια" του Δήμου. Η μεταφορά των εγκαταστάσεων του φιλοζωικού θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από την υπογραφή της σύμβασης !!!

330
Περιοχή μεταφοράς εγκαταστάσεων φιλοζωικού

Είναι γνωστό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει εγκρίνει την μεταφορά των εγκαταστάσεων του Φιλοζωικού συλλόγου από το Άλσος, όπου βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια, σε άλλο χώρο, εγκρίνοντας και την σχετική πίστωση. Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις ο Δήμος έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι των αδέσποτων ζώων μια εκ των οποίων είναι και η κατασκευή καταφυγίου αλλά και η εκπόνηση πλήρους επιχειρησιακού σχεδίου για αυτά.

Οι εγκαταστάσεις

Για την υλοποίηση αυτού του έργου ο Δήμος δημοσιοποιεί την με αριθμό 28134/16-12-2021  πρόσκληση υποβολής προσφορών η οποία αφορά την  «Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά εγκαταστάσεων Φιλοζωικού Συλλόγου», η οποία για κάποιους άγνωστους λόγους δεν καρποφόρησε αναγκάζοντας το Δήμο να προβεί σε νέα πρόσκληση. Η νέα πρόσκληση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 29330/30-12-2021 και  αφορά το ίδιο αντικείμενο δηλαδή «Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά εγκαταστάσεων Φιλοζωικού Συλλόγου».

Την ίδια μέρα με την πρόσκληση, την 30/12/2021 δηλαδή, δημοσιεύθηκε η με  αριθμό 811/ 2021 απόφαση Αντιδημάρχου (Α.Π. 29362/30-12-2021) με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας συνολικού ποσού 36.170,80 ευρώ. Ακολούθησε συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία, το οποίο υπεγράφη και αυτό την 30/12/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 29387/30.12.21.

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου είναι εταιρεία διαχείρισης αθλητικών και πολιτιστικών χώρων και θεματικών πάρκων, άσχετο δηλαδή αντικείμενο με αυτό που ανέλαβε να εκτελέσει και να φέρει σε πέρας μόλις την επομένη μέρα την 31/12/2021, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση-συμφωνητικό της 30/12/21.

Αντικείμενο Σύμβασης
Προβλέπεται να γίνει η μεταφορά και εγκατάσταση (αποσυναρμολόγηση συναρμολόγηση) των μεταλλικών οικίσκων που φιλοξενούν τα ζώα συντροφιάς του Φιλοζωικού συλλόγου της πόλης μας.

Οι εργασίες αφορούν στην αποσυναρμολόγηση, των προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων που βρίσκονται εντός του Άλσους, την ασφαλή τους μεταφορά σε ενοικιαζόμενο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας ΦιλαδέλφειαςΝέας Χαλκηδόνας (οδός Μαρμάρων & Βέρδη), την συναρμολόγηση τους σε συγκεκριμένη θέση η οποία θα υποδειχθεί επί τόπου από την Υπηρεσία, την διαμόρφωση του χώρου, και τέλος την κατασκευή περίφραξης του εν λόγω χώρου.

Ποσό σύμβασης
Ως συνολική αμοιβή για τα ανωτέρω, ορίζεται το ποσό 29.170,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%, 7.000,80€ ήτοι συνολικού ποσού 36.170,80 για το έτος 2021 το οποίο αναλύεται ως εξής: