Δήμος ΝΦΝΧ: Σε δύο δόσεις θα εισπράξει από την ΚΕΔΕ το ειδικό τέλος φυσικού αερίου (ΦΕΚ)

26

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίσθηκαν η διαδικασία και όροι απόδοσης του ειδικού τέλους που αφορά την κατανάλωση φυσικού αερίου,σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2364/1995. Πρόκειται για οφειλές προς τους Δήμους του ειδικού τέλους για το διάστημα από 1/1/19 έως 31/12/20 που αφορούν την κατανάλωση φυσικού αερίου στην περιοχή του. Το ειδικό τέλος ανέρχεται στο 10% του συνολικού τέλους  που καταβάλλεται από τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου στη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., για τα εν λόγω έτη.

Οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου θα καταβάλουν τα ποσά στην ΚΕΔΕ, η οποία θα τα κατανέμει σε κάθε Δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση. Κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου καταβάλλει στην ΚΕΔΕ το ποσό του τέλους που του αναλογεί, σύμφωνα με το άρθρο 3, σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31.03.2022 και η δεύτερη μέχρι 30.04.2022.

Η ΚΕΔΕ υποχρεούται:

α) να αποδώσει το καταβληθέν σε αυτήν τέλος στους Δικαιούχους Δήμους εντός
δύο (2) μηνών από την καταβολή του από τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και

β) εντός τριάντα (30) ημερών από την καταβολή στους Δικαιούχους Δήμους να υποβάλει, στον κατά περίπτωση
αρμόδιο Διαχειριστή στα γεωγραφικά όρια του οποίο βρίσκεται, τα παραστατικά, από τα οποία προκύπτει
η απόδοση του ανωτέρω τέλους στους Δικαιούχους Δήμους.

document-1-3