Τρεις μήνες παράταση για την υπογειοποίηση- Έτοιμο το 80% – Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα.

Μέχρι σήμερα η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ αναφέρει ότι έχει εκτελεσθεί το 80% του έργου με κύριο λόγο των καθυστερήσεων την μη πραγματοποίηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων για την όδευση των ομβρίων υδάτων στον Γιαμπουρλά. Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις.

777

Παράταση τριών (3) μηνών έδωσε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην ανάδοχο εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας»,  για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Μαρτίου 2022.

Η απόφαση επίσης τονίζει ότι: «μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες» (άρθρο 147 παρ. 3 Ν.4412/16).

Στο αίτημά της η ανάδοχος του έργου εταιρεία επικαλείται πλήθος εγγράφων της με τα οποία είχε επισημάνει ότι οι καθυστερήσεις και διακοπές στην εκτέλεση των εργασιών – άνευ υπαιτιότητάς της- έγιναν λόγω μη παράδοσης ελευθέρων βαρών όλων των χώρων εκτέλεσης των έργων, εξαιτίας καθυστερήσεων στις διαδικασίες κι ενέργειες των εμπλεκομένων Φορέων κι Υπηρεσιών (συντέλεση απαλλοτριώσεων, μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ), της πανδημίας του κορονοϊού (C0VID-19), και της διακοπής των εργασιών, μέρος των οποίων παραμένει κι ισχύει μέχρι και τον παρόντα χρόνο, με κυριότερα αυτό της μη συντέλεσης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ καταφέρεται ευθέως κατά των μελετητών του έργου και θεωρεί σοβαρή αιτία ότι στις μελέτες αναφέρεται ότι “δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις”. Μετά την εκτενή αναφορά της στις ενέργειες που έχουν γίνει και την πορεία της δικαστικής εκκρεμότητας στο ΣτΕ και τις αντιρρήσεις των ιδιοκτητών καταλήγει στην άποψη ότι: “οι εργασίες για την τελική όδευση των ομβρίων υδάτων με μικροσήραγγα στο ρέμα Γιαμπουρλά μέσω της εν λόγω έκτασης δεν δύναται να υλοποιηθούν μέχρι την έκδοση της παραπάνω δικαστικής απόφασης και εξετάζεται εναλλακτικός τρόπος υλοποίησης από την υπηρεσία”.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΝΤΡΑΚΑΤ 2953Η-ΑΠΟΦΑΣΗ-2021