Απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης για δανειολήπτες σε Ελβετικό φράγκο

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση c243/20 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον έλεγχο καταχρηστικότητας των ρητρών σε συμβάσεις δανείου σε ελβετικό φράγκο. Η συνέχεια θα δοθεί στα ελληνικά Δικαστήρια μια που δίδονται διαφορετικές ερμηνείες στην απόφαση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

76

Η απόφαση για την υπόθεση c-243/2020 η οποία δημοσιεύθηκε 21/12/2021 εκτός των άλλων αποφάσισε ότι η οδηγία 93/13 έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στη θέσπιση ή διατήρηση διατάξεων του εσωτερικού δικαίου οι οποίες συνεπάγονται την εφαρμογή του συστήματος προστασίας των καταναλωτών που προβλέπει η οδηγία σε ρήτρες που εμπίπτουν στο άρθρο της 1, παράγραφος 2.

Με τη σημερινή απόφαση το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε τη θέση της Τράπεζας Πειραιώς ότι ρήτρα σε δανειακή σύμβαση, η οποία απηχεί νομοθετική διάταξη που προβλέπει πληρωμή σε εγχώριο νόμισμα με βάση την τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. 

Η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επεκτείνεται στην ουσιαστική κρίση των διαφορών, η υπόθεση θα επανεισαχθεί στα εθνικά Δικαστήρια, προ περαιτέρω κρίση, με σκοπό την εφαρμογή των συμπερασμάτων στα οποία το ΔΕΕ κατέληξε. Ζήτημα επίσης τίθεται για όλες τις απορριπτικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, που βασίσθηκαν σε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου.

Το αντικείμενο της αίτησης προδικαστικής αποφάσεως υπέβαλε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Ελλάδα) με απόφαση της 5ης Μαΐου 2020, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 5 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της δίκης των  DP, SG κατά Τράπεζας Πειραιώς AE. Δικηγόρος των δανειοληπτών ήταν, όπως αναγράφεται στην απόφαση, ο Β. Κοντογιάννης

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

CURIA-Έγγραφα