Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Αλλαγές στη διαδικασία καταγραφής & ελέγχου παρουσιών παιδιών (ΦΕΚ)

Στο ΦΕΚ 5967/17.12.21 δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της υπ’ αρ. 54128/23.07.2021 ΚΥΑ, η οποία αλλάζει λειτουργικές διαδικασίες του προγράμματος για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, ιδίως στο σκέλος που αφορά στον έλεγχο και την καταγραφή παρουσιών των ωφελουμένων παιδιών, μέσω της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

40

Τι αλλάζει

α) Η περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 10 τροποποιείται με την πρόβλεψη της χρονικής αφετηρίας για τη χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και την προσθήκη δεύτερου εδαφίου, με το οποίο καθορίζονται διαδικασίες καταγραφής και παρακολούθησης της παρουσίας των παιδιών μέχρι την έναρξη της χρήσης της ανωτέρω εφαρμογής, και η περ. η’ διαμορφώνεται ως εξής:
«Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από 01.01.2022 σχετικά με την παρακολούθηση της δράσης και να προσαρμόσουν όσες από τις παραπάνω διαδικασίες (α-ζ) εμπίπτουν στη λειτουργία της εφαρμογής. Για τους μήνες Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021, οι σχετικές διαδικασίες καταγραφής και παρακολούθησης της παρουσίας των παιδιών, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14-08-2020 κοινή απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίηση του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538).».

β) Η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 τροποποιείται με την πρόβλεψη της χρονικής αφετηρίας για τη χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και την προσθήκη δεύτερου εδαφίου, με το οποίο καθορίζονται διαδικασίες καταγραφής και παρακολούθησης της παρουσίας των παιδιών μέχρι την έναρξη της χρήσης της ανωτέρω εφαρμογής καθορίζεται δε και ο τρόπος βεβαίωσης των παρουσιών των ωφελουμένων παιδιών στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη του προγράμματος ως και την έναρξη της χρήσης της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και η περ. δ’ διαμορφώνεται ως εξής:
«Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με την παρακολούθηση της δράσης, από την 01.01.2022. Για τους μήνες Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021, οι σχετικές διαδικασίες και ενέργειες των ωφελούμενων ατόμων για την βεβαίωση της παρουσίας του τέκνου τους στη Δομή, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14-08-2020 κοινή απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίηση του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας (Β’ 3538).».

γ) Η παρ. 6 του άρθρου 11 τροποποιείται ώστε σε συνέχεια του ορισμού της 1.1.2022 ως χρονικής αφετηρίας χρήσης της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., να ρυθμιστεί το θέμα πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, καθώς και του ελέγχου των παρουσιών των ωφελουμένων παιδιών κατά τη περίοδο που μεσολαβεί από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ως και την προβλεπόμενη αφετηρία χρήσης της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, και η παρ. 6 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«Το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. πραγματοποιείται για την περίοδο Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14-08-2020 κοινή απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίηση του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538) και από 01.01.2022 γίνεται με βάση την αυτοματοποιημένη εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.».

document-4