Νέο Δημοτικό Συμβούλιο, Δευτέρα 20/12 για Δημοτικά Τέλη και Τεχνικό Πρόγραμμα

Την Τετάρτη 15/12 είχε προγραμματισθεί Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο τελικά δεν έγινε διότι παρόντα ήταν μόνο 12 μέλη ενώ απόντα ήταν 21, έτσι ο πρόεδρος ελλείψει απαρτίας διέκοψε τη συνεδρίαση . Με τα ίδια θέματα συγκαλείται εκ νέου ΔΣ για 20/12

49

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (18η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 68 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) την 20ή Δεκεμβρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών του έργου με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 181/2021) (επανεισαγωγή).
  2. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης  σπουδαστριών Ι.Ι.Ε.Κ. και Δ.Ι.Ε.Κ. στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου (επανεισαγωγή).
  3. Έγκριση κατ΄εξαίρεση εγγραφής βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου (επανεισαγωγή).
  4. Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2022, βάσει της αριθ. 301/2021 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής (επανεισαγωγή).
  5. Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2022 και εφεξής, βάσει της αριθ. 302/2021 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής (επανεισαγωγή).
  6. Καθορισμός συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2022, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής (επανεισαγωγή).
  7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 (επανεισαγωγή).
  • Παρακαλείται το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας για την διάθεση ενός Δημ. Αστυνομικού προκειμένου να διενεργείται έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης των εισερχομένων στην αίθουσα συνεδρίασης.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Με αποχή από το Δημοτικό Συμβούλιο απάντησε η αντιπολίτευση – Έλλειψη απαρτίας