Οικονομική Επιτροπή 14/12 για δημοτικά τέλη και σχέδιο προϋπολογισμού 2022, μόλις μία μέρα πριν το Δημοτικό Συμβούλιο

23

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 66 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 14ητου μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημ. Συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2022.
  2. Κατάρτιση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2022.
  3. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2022, βάσει της αριθ. 223/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  4. Κατάρτιση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης τριών (3) θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
  5. Έγκριση 2ου πρακτικού (αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΛΟΓΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» – (Α.Μ. 59/2021) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
  6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθμών, φωτοτυπικού υλικού, βιβλίων και εξοπλισμού δημοτικής βιβλιοθήκης» (Α.Μ. 92/2021) και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ