Οικονομική Επιτροπή 7/12: έγκριση προγραμματικής σύμβασης για επισκευή γέφυρας Βρυούλων

17

Προς

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 66 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 7ητου μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του κ. Φ.Βάγια για πρόκληση ζημιών σε όχημα ιδιοκτησίας του από πτώση δένδρου (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
  2. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.
  3. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό τελών χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων έτους 2022.
  4. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τον καθορισμό συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2022 και εφεξής.
  5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Κοιμητηρίου.
  6. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «μελετη του εργου ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Α/Δ ΟΔΟΥ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ’»-Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.-Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης.
  7. α. Έγκριση της Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ. 181/2021 β. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας γ. Έγκριση αποδοχής των όρων χρηματοδότησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) δ. Έγκριση δέσμευσης για την κάλυψη από ιδίους πόρους ή άλλη πηγή χρηματοδότησης του υπερβάλλοντος ποσού και ε. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης.
  8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, & ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022» (ΑΜ 169/2021).
  9. Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου «Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινοπουλιτών» και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης (2η επανεισαγωγή).
  10. Έγκριση ή μη επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «Α.Ο. Πρόοδος Χαλκηδονικός» και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.