Διπλό δημοτικό συμβούλιο 8/12: Ισολογισμός 2019 και παραχώρηση καταστημάτων ΟΕΚ

53

Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (16η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 67 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) την 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια [εκτάκτως, λόγω μη διαθεσιμότητας κατά την επόμενη εβδομάδα της κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά)] σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας) και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

 ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Έγκριση ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, βάσει της αριθ. 259/2021 απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

  • Καλείται επίσης, δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06, η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κ. κ. Αθηνά Κατσιμίχα της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» όπως παραστεί στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχει, λόγω αρμοδιότητας, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το μοναδικό θέμα της Η.Δ..
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

 

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (17η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 67 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) την 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια [εκτάκτως, λόγω μη διαθεσιμότητας κατά την επόμενη εβδομάδα της κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά)] σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση  ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.
  2. Έγκριση παρατάσεων  μισθώσεων δημοτικών ακινήτων, κυλικείου και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96Α/11.06.2021).
  3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 125/2020 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί αποδοχής επιχορήγησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
  4. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
  5. Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης της χρήσης, της εκμετάλλευσης και της διαχείρισης των καταστημάτων και των αιθουσών συγκεντρώσεων που βρίσκονται στους οικισμούς του Ο.Ε.Κ. «Φιλαδέλφεια I, II, III, και IV» για δέκα (10) έτη.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ