Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής σήμερα 10/11 – Οδοφωτισμός, απορριμματοφόρα και λοιπός εξοπλισμός στα θέματα

36

Νέα Φιλαδέλφεια, 05/11/2021

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

 

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 63 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση 1ου πρακτικού (αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) για το διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ”  (ΕΚ 3ης  ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
 2. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.
 3. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (Α.Μ. 30/2020) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας-αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.» (Α.Μ. 126/2021) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής αξιολόγησης) διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΛΟΓΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» – (Α.Μ. 59/2021).(*)
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας-αξιολόγησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθμών, φωτοτυπικού υλικού, βιβλίων και εξοπλισμού δημοτικής βιβλιοθήκης» (Α.Μ. 92/2021) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 7. Έγκριση παράτασης  τμηματικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (1. Κ.Χ. Τουραλή 2. Πλατεία Αγ.Μαρίνας)» (Α.Μ. 90/2018).
 8. Έγκριση των αριθ. 615/2021 και 640/2021 αποφάσεων Αντιδημάρχου Οικ. Υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (3ΜΗΝΟ) (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ –ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021» (ΑΜ 146/2021).
 9. Έγκριση ή μη επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «Φιλαθλητική Ένωση Αθλοπαιδιών» (Φ.Ε.Α.) και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
 10. Έγκριση ή μη νομικής στήριξης δημοτικού αστυνομικού Ι.Ηλιόπουλου εξ αιτίας συμβάντος με πολίτες στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
 11. Απόδοση δύο (2) ΧΕΠ, ποσών 700,00 € και 250,00 € αντιστοίχως, για την λήψη εγγράφων από το Υποθηκοφυλακείο Ν.Φ. και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

 

 (*) Αντικείμενο του διαγωνισμού του 5ου θέματος είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου προγράμματος Ανακύκλωσης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας και την ανάπτυξη αντίστοιχων Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων και λοιπών υλικών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 14κ.μ. με σύστημα πλύσης κάδων και αυτόματο ανυψωτικό μηχανισμό κάδων(ΟΜΑΔΑ Α)
 • Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12κ.μ. (ΟΜΑΔΑ Β)
 • Προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων (ΟΜΑΔΑ Γ)
 • Προμήθεια ενός (1) οχήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Ευαισθητοποίησης (ΟΜΑΔΑ Δ)
 • Προμήθεια δύο (2) «έξυπνων» οικίσκων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών» (ΟΜΑΔΑ Ε)
 • Προμήθεια εφτά (7) «έξυπνων» νησίδων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών» (ΟΜΑΔΑ ΣΤ)