Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής σήμερα 27/10

10

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 63 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 27ητου μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2022» (ΑΜ 133/2021).
  2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. για την υλοποίηση της πράξης “Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας”».
  3. Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένης οικιακής συσκευής (ψυγείου) για τις ανάγκες των ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
  4. Έγκριση ή μη επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «Α.Ο. Πρόοδος Χαλκηδονικός» και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ