Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, 9.30 πμ – προέλεγχος Ισολογισμού 2019

31

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 63 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 18ητου μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου οικ. έτους 2019.
  2. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

         ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ