Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 28/9 στις 9.30 πμ – Θέμα η έγκριση του διαγωνισμού για Οδοφωτισμό

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μοναδική συμμετέχουσα και μειοδότρια στο διαγωνισμό για τα LED εταιρεία είναι η Dasteri με μελετητή του έργου την εταιρεία ΔΑΜΙΣ,, επαναλαμβανόμενο ζευγάρι σε πολλούς Δήμους σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Ανεμογιάννης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναμένεται με ενδιαφέρον η συνεδρίαση μια που ο Σ. Γραμμένος είχε καταψηφίσει το διαγωνισμό.

29

Νέα Φιλαδέλφεια, 24/09/2021

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 61 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 28ητου μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού (αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) για το διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ” (α/α ΕΣΗΔΗΣ 134869) (ΕΚ 3ης  ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
  3. Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α’ – Εκπόνηση Μελετών)» (Α.Μ. 123/2020).
  4. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου της Υ.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης (Βελτίωση και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στη Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας)» (Α.Μ. 129/2019).
  5. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την   «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθμών, φωτοτυπικού υλικού, βιβλίων και εξοπλισμού δημοτικής βιβλιοθήκης» (Α.Μ. 92/2021).
  6. Έγκριση 4ης και 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2021, βάσει των αριθ. 24/2021  και 26/2021 αντίστοιχων αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου.
  7. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2021, βάσει της αριθ. 165/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (επανεισαγωγή).
  8. Υποβολή μήνυσης-έγκλησης κατ΄ αγνώστων για την κλοπή μεταλλικών σχαρών φρεατίων και καπακιών δικτύων υποδομής του Δήμου.
  9. Έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αγορά γραμματοσήμων ομαδικών επιστολών του Δήμου.