Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου

31

Νέα Φιλαδέλφεια, 10/09/2021

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 59 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 15ητου μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ” (α/α ΕΣΗΔΗΣ 134869) (ΕΚ 2ας  ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
  2. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του Δήμου για την κατάθεση  έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 8131/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
  3. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 6ου Αγώνα Δρόμου επί Δημοσίας οδού με την επωνυμία «Στις Γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων….εκεί που γράφτηκε η Ιστορία τους» με τον Δήμο Νέας Ιωνίας και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ