Ενίσχυση ρευστότητας του Δήμου από Υπ. Εσωτερικών. Καλύπτει άραγε τις ανάγκες;

28

Έκτακτη επιχορήγηση ύψους ευρώ 204.400 θα λάβει ο Δήμος για την ενίσχυση της ρευστότητάς του λόγω της μείωσης των εσόδων του, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του. Βασικές απώλειες εσόδων προήλθαν από ματαίωση των εκδηλώσεων πρωτομαγιάς 2020 και 2021, τα μισθώματα ακινήτων, τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και τέλος παρεπιδημούντων.

Με το ποσό αυτό ο Δήμος  θα καλύψει έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARSCoV2 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Η κατανομή του ποσού στο Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.», σύμφωνα με την 61397/17.8.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού. Το ύψος της επιχορήγησης προσδιορίσθηκε, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, με βάση τα υποβληθέντα από το Δήμο στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών έως 31/05/2021 καθώς και τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. που αποδίδονται στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Χρήσιμο θα είναι ο Δήμος να γνωστοποιήσει  τα στοιχεία, που υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί αν η επιχορήγηση καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ρευστότητας που δημιούργησαν τα μέτρα κατά της διάδοσης της πανδημίας αλλά και τις νέες δαπάνες που απαιτούνται κυρίως για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την προστασία των εργαζομένων στο Δήμο.