Αλαλούμ με τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης πρασίνου στις πλατείες

41

Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της 202/28.7.2021 ενέκρινε το πρακτικό κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού, μετά την προσκόμιση δικαιολογητικών, και ανέδειξε ως οριστικό μειοδότη την εταιρεία που είχε επιλεγεί ως προσωρινός μειοδότης με προηγούμενη απόφαση της, έναντι ποσού 52.361,27€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 12.566,70€, ήτοι τελικό ποσό συνολικά  64.927,97 €.

Μέχρι εδώ όλα καλά αν όμως ανατρέξουμε στα πρακτικά της συνεδρίασης θα διαπιστώσουμε ότι δύο Αντιδήμαρχοι δεν γνωρίζουν την ακριβή διάρκεια της σύμβασης συνεχίζοντας το αλαλούμ το οποίο είχαμε επισημάνει σε άρθρο μας την 22/7/2021 “Σε εργολάβο και πάλι η συντήρηση πρασίνου στις πλατείες” τόσο για τη διάρκεια όσο και το κόστος είτε εξαμήνου είτε ετήσιου.

Επαναλαμβάνουμε ότι το έργο θα διαρκέσει 9 μήνες, σύμφωνα με την δημοσιευθείσα περίληψη διακήρυξης με αρ. πρωτ.  1330825/06/2021, τώρα πώς συνδέεται αυτό με εξάμηνη παροχή υπηρεσίας συντήρησης πρασίνου για την οποία έγινε αναφορά σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ή την ετήσια για την οποία έγινε μνεία  στη συνεδρίαση της 28/7/21 ένας θεός ξέρει, οι εισηγητές σίγουρα πλέον δεν ήξεραν.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον να γνωρίσουμε το περιεχόμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ως προς το χρόνο διάρκειας αυτής.