Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτους 2022

22

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος 3291 Β/26.07,2021)  η ΚΥΑ σχετική με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 –μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.

Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 ν. 4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86του ν. 3852/2010, το συμβούλιο της κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, υπό τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

α) Ότι το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του την οποία έχει διαβιβάσει στο συμβούλιο της κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, έχει καθορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους αυτής, και

β) Ότι έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς το συμβούλιο της κοινότητας.

ΦΕΚ-B-32912021-1