Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, θέματα

23

Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 52 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 28ητου μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 52 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

  1. Κατακύρωση σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» (Α.Μ.:71/2021).
  2. Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2021 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (επανεισαγωγή).
  3. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.126/21).
  4. Έγκριση  Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών για τα έτη 2021-22» (Α.Μ. 9/2021) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  5. Έγκριση  Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” (Α.Μ. 66/2021) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  6. Έγκριση της υπ. αριθ. 101/2021 μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
  7. Έγκριση της υπ. αριθ. 124/2021 μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021».
  8. Έγκριση μη επιβολής προσαυξήσεων σε χρηματικούς καταλόγους Δήμου λόγω καθυστερημένης αποστολής των σχετικών ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ