Ο Γ. Βούρος προσέλαβε ως ειδικό σύμβουλο επί των οικονομικών τον Παύλο Κότσιρα

187

Με την απόφαση του 133/2021 ο Γ. Βούρος προσέλαβε τον πρώην δημοτικό σύμβουλο και υποψήφιο του συνδυασμού του Παύλο Κότσιρα ως Ειδικό Σύμβουλο στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  163 του Ν. 3584/2007, για να συνεπικουρεί  επί οικονομικών θεμάτων. Πολλές από τις αρμοδιότητες του φαίνεται να σχετίζονται με αρμοδιότητες των κκ Τάφα και Λέκκα.

 Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του στο συμβουλευτικό  έργο αφορούν:

  1. στην παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
  2. στον έλεγχο των δαπανών
  3. στην  παρακολούθηση της πορείας, της είσπραξης και απόδοσης των πάσης φύσεως και πηγής εσόδων και πόρων, 
  4. στην αναζήτηση και αξιοποίηση εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων
  5. στην στατιστική ανάλυση δεδομένων και
  6. στην παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων γραπτά ή προφορικά προς το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του Δήμου.

Ο Π. Κότσιρας δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται σε 19.890,00 € εκ των οποίων  15.936,00 € θα βαρύνουν τον Κ.Α.  00.6031.006 «Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου» και  3.954,00 €  θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6053.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων».

 

 

ΠΗΓΗΔΗΜΟΣ