Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου

25

Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 43 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 21ητου μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 51 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2021 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
  2. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2020, βάσει της αριθ. 1/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (ΕΞ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ).
  3. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2020, βάσει της αριθ. 1/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  4. Έγκριση καταμέτρησης προϊόντος  χρηματοκιβωτίου – παγκαρίων Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Νεκροθαλάμου Δημοτικού Κοιμητηρίου, απόδοση αναλογούντος ποσού στην Ιερά Μητρόπολη Ιωνίας & Φιλαδελφείας και απογραφή αντικειμένων Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
  5. Έγκριση της αριθ. 28/2021 Απόφασης Δ/ντριας Τ.Υ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.: «Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των εδαφών» για το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (1. Κ.Χ. Τουραλή 2. Πλατεία Αγ. Μαρίνας)» (Α.Μ. 90/2018).
  6. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (1. Κ.Χ. Τουραλή 2. Πλατεία Αγ. Μαρίνας)» (Α.Μ. 90/2018).
  7. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ