Ίδρυση τμήματος ειδικής αγωγής στο 4ο Δημοτικό Ν. Φιλαδέλφειας

Είναι αναγκαία η θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 21/7/2021 για την δημιουργία τμήματος ένταξης

38

Το τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που στόχο έχει την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τμήμα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις.

Η γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ίδρυση της δομής ειδικής αγωγής στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας γίνεται με βάση το έγγραφο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων 48132/27-4-21 (ΑΔΑ:6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923) «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης 

Η εισήγηση καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση και να γνωμοδοτήσει υπέρ της ίδρυσης και λειτουργίας Τμήματος Ένταξης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας με δυνατότητα στέγασης επτά (7) μαθητών, με γνωματεύσεις από ΚΕΣΥ ή ΙΠΔ ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες με την προτεινόμενη δυναμικότητα.