Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Σημαντικό θέμα είναι η αποδοχή δωρεάς της Μελέτης με τίτλο «Έργα ολοκλήρωσης περιβάλλοντος χώρου, πεζοδρόμων και διαμόρφωσης πρανών και αναβαθμών Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».

33

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 43 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 14ητου μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 45 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση ισολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2019, βάσει της αριθ. 130/2021  απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  2. Κατακύρωση διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α’ – Εκπόνηση Μελετών)» με Α.Μ. 123/2020 (συνοπτικός διαγωνισμός) σε επόμενο προσφέροντα λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.».
  3. Έγκριση διενέργειας του έργου «Συντήρηση οδοποιίας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της Α.Μ. 113/2021, κατάρτιση όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
  4. Έγκριση διενέργειας του έργου «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων» με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της Α.Μ. 114/2021, κατάρτιση όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
  5. Αποδοχή δωρεάς της Μελέτης με τίτλο «Έργα ολοκλήρωσης περιβάλλοντος χώρου, πεζοδρόμων και διαμόρφωσης πρανών και αναβαθμών Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».
  6. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου έτους 2022.
  7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των φακέλων των αναδόχων των υπηρεσιών που αφορούν υποβολή προτάσεων του Δήμου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Α.Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ.
  8. Έγκριση απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος σε πληττόμενες λόγω της πανδημίας επιχειρήσεις για το μήνα Ιούνιο 2021, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων, και διαγραφή των αντίστοιχων ποσών.
  9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσίες ελέγχου (audit) διακρατικού έργου benefit as you save (bas)», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ