Ράμπες και χώροι υγιεινής σε σχολικές μονάδες

22

Το έργο ήταν προϋπολογισμού 295.000 ευρώ με την ανάληψη δαπάνης να μοιράζεται σε τρία έτη ήτοι 78.740 ευρώ για το 2020, 10.000 ευρώ για το 2021 και 206.260 ευρώ για το 2022. Κατά την διαγωνιστική διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε την 4η Φεβρουαρίου 2021 η μειοδότρια εταιρεία έδωσε μέση έκπτωση 42,51% προσδιορίζοντας πλέον το κόστος του έργου στο ποσό των 169.600 ευρώ περίπου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Συγκεκριμένα η  Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίασή της 29/6/21 την κατακύρωση  σύμβασης του ανοικτού διαγωνισμού του Έργου «Κατασκευή ραμπών και  χώρων  υγιεινής  ΑμεΑ  σε  σχολικές  μονάδες  του  Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας», με Α.Μ.:123/2019στην εταιρεία «ΠΑ.ΜΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 12708/18-06-2021 Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.2ο Πρακτικό συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού με  μέση  έκπτωση 42,51%, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών των άρθρων 21, 22 και 23 της σχετικής διακηρύξεως.