Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

58

Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 43 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 7ητου μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 45 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ» (Α.Μ. 113/2018).
  2. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ