Με καθυστέρηση 5 μηνών ο Δήμος αποδέχτηκε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

13

Πέντε μήνες και πλέον χρειάσθηκε ο Δήμος για να αποδεχτεί απόφαση του Πράσινου Ταμείου σχετικά με χρηματοδότηση σχεδίου για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Με   βάση   την   υπ’   αριθμό   201.6/2020   Απόφαση   του   Δ.Σ.   του   Πράσινου   Ταμείου ο Δήμος; Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Σχέδια   Φόρτισης Ηλεκτρικών   Οχημάτων   (Σ.Φ.Η.Ο.)» με χρηματοδότηση 49.600 ευρώ. Την απόφαση αυτή την έκανε δεκτή  ο Δήμος  με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 154/09.06,2021

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων  επαναφόρτισης  Ηλεκτρικών   Οχημάτων   (Η/Ο)   κανονικής   ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί   και   το   προαπαιτούμενο   για   την   ανάπτυξη   των   σχετικών   υποδομών   στην Ελλάδα. Κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού   Ισοζυγίου   2020»   στον   Άξονα   Προτεραιότητας   4   «Σχέδια   Φόρτισης Ηλεκτρικών   Οχημάτων   (Σ.Φ.Η.Ο.)»,   υπέβαλαν   συνολικά   254   Δήμοι   από   τους   270 δικαιούχους. Με   βάση   την   υπ’   αριθμό   201.6/2020   Απόφαση   του   Δ.Σ.   του   Πράσινου   Ταμείου εντάχθηκαν ως προσωρινοί δικαιούχοι όλοι οι Δήμοι που συμμετείχαν στην ως άνω διαδικασία με συνολικό προϋπολογισμό 11.552.332,15 €.